מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות – אתר קרן אדמונד דה רוטשילד

תאריך עדכון אחרון: 29 בינואר, 2019

 1. כללי

אנו בקרן אדמונד דה רוטשילד ("הקרן") מכבדים את פרטיותכם, ועל כן הקרן מתחייבת לנקוט במרב המאמצים על מנת להגן עליה בקשר לשימוש באתר שכתובתו edrf.org.il (להלן: "האתר").

מטרת מדיניות פרטיות זו הינה, בין היתר, להסביר את נוהלי הקרן ביחס לפרטיות משתמשי האתר וכיצד היא משתמשת במידע הנמסר לה מהמשתמשים או הנאסף על-ידה במהלך שימושכם באתר. מדיניות זו הינה חלק מתנאי השימוש של האתר המצויים בכתובת האתר ומהווים הסכם אחד לצורך מערכת היחסים בין המשתמשים לבין הקרן.

בשימושכם באתר הנכם מסכימים כי הקרן או מפעילת האתר בשמה תאסוף מידע זה ותשתמש בו בהתאם למדיניות זו.

 1. סוגי מידע:

ישנם שני סוגים של מידע שהנכם מוסרים לקרן או שהקרן אוספת על המשתמשים באתר או מעבדת אותם באמצעות האתר:

 • מידע אישי:
  • "מידע אישי" הוא מכלול הנתונים העשויים כשלעצמם, או כאשר הם מצויים זה לצד זה, לשמש לזיהויו של אדם, ובכלל זה שם פרטי ושם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני וכל פרט אישי אחר שתמסור/תמסרי לקרן ו/או הקרן אוספת עלייך בעת השימוש בשירותים באתר או בכל דרך אחרת (לדוגמא, כתובת מגורים/כתובת למשלוח דואר, תמונת פרופיל, ככל אלו אכן יסופקו ו/או ייאספו כאמור).
  • מידע אישי יכלול בין היתר את ה-IP Address (או כתובת ה-Mac, לפי המקרה), שהמשתמש מספק באופן אוטומטי בהתאם לרשת או למכשיר בהם הוא משתמש.
  • המידע האישי שמסרת לקרן יישמר במאגר המידע המאובטח של הקרן והגישה אליו תהיה בהתאם להוראות מדיניות זו. כמו כן, מידע אודות אופן ודרך השימוש שלך באתר, לרבות, ללא הגבלה, מידע אישי העולה מתוך משובים ו/או ביקורות שהועלו על-ידך לאתר, ייאסף אף הוא באמצעות האתר וייחשב כחלק מה"מידע האישי" כאמור לעיל.
 • מידע סטטיסטי:
  • בניגוד למידע האישי, "מידע סטטיסטי" הינו מידע המכיל נתונים שונים אשר אינם מזהים ולא יכולים, כשלעצמם, להביא לידי חשיפתך ולגילוי של מקורם. מידע סטטיסטי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול בין היתר, את אופן ודרך פעילותו של המשתמש/ת באתר, את זהות מערכת ההפעלה וסוג מערכת הדפדפן של המשתמש/ת, סוג המכשיר הנייד וגרסת המכשיר הנייד, שפת המכשיר, זרם ההקלדות (Click Stream), עצמת, צורת ואופן ההקשות וכו'.
  • המידע הסטטיסטי הנאסף על ידנו (ובהתאם לשיקול דעת הקרן ובאישורה, על ידי צדדים שלישיים) עשוי להכיל מידע על נוהגי השימוש שלך ודפוסי ההתנהגות שלך באתר, השירותים אותם ביקשת, מיקומו הגיאוגרפי של המכשיר הנייד (באמצעות טכנולוגית Geo-Location) שממנו התחברת לאתר וכדומה.
  • המידע הסטטיסטי שנאסף על ידי האתר ובמקרים מסוימים, כאמור, על ידי צדדים שלישיים כגון Google Analytics או Facebook, נשמר בנפרד מהמידע האישי אודותיך והשימוש בו הינו שונה מהשימוש אשר עושה הקרן במידע האישי, כפי שיפורט להלן.
  • למען הסר ספק, כל מידע סטטיסטי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת.
 1. מסירת מידע ואיסוף המידע
  • חלק מהשירותים באתר טעונים (או שעשויים להיות טעונים בעתיד) הרשמה לאתר. בעת ההרשמה לאתר תתבקשו למסור מידע אישי כגון שם, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון; אנא הקפידו על מסירת פרטים נכונים, מלאים ולא שגויים או מסולפים. תשומת לבכם כי הנתונים הנ"ל הנם נתונים אשר מבלי לספקם לא ניתן יהיה להשלים את ההרשמה לאתר. ככל שיחולו שינויים במידע האישי אותו מסרת בעת ההרשמה לאתר, הנכם מתבקשים לעדכן את הנתונים.
  • כאמור, בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע סטטיסטי בין השאר בנוגע לנוהגי שימש, עמודים שבהם צפיתם, ההצעות והשירותים שעניינו אתכם.
  • המידע האישי שמסרתם לקרן מיוזמתכם בשלב הרישום לאתר, כמו גם המשובים שיועלו לאתר על-ידכם (ככל שיועלו) ותוכנם, והמידע הסטטיסטי שייאסף במסגרת שימושך באתר ישמרו כולם במאגר המידע של הקרן או מפעילת האתר או מחזיק אחרת מטעמה של הקרן הפועל בשמה (להלן: "מאגר המידע").
  • אינכם מחויבים למסור מידע אישי על פי חוק. הנכם מסכימים ומצהירים בזאת שהמידע האישי שהינכם מספקים ניתן לנו מרצונכם החופשי על מנת להירשם לאתר וליהנות מהאזורים השונים בו אשר סגורים אך ורק למשתמשים רשומים, וכיוצא בכך הינכם מסכימים כי נשמור את המידע שסיפקתם לנו במאגר המידע, בהתאם לדרישות הדין. אנו לא נאסוף עליכם מידע אישי ללא קבלת הסכמתכם, אשר ניתנת, בין היתר במסגרת קבלתכם את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
 2. מטרות איסוף ושימוש במידע
  • הקרן תשתמש במידע האישי שמסרתם ו/או במידע הסטטיסטי שנאסף על-ידה ו/או על ידי צדדים שלישיים, על מנת לאפשר לכם להשתמש באתר וליהנות מתכנים הזמינים רק למשתמשים רשומים, כמו גם לצורך שינוי ושיפור התכנים והשירותים באתר והתאמתם לאופי המשתמשים באתר, לרבות להעדפותיכם ממש, כפי שמשתקף מניתוח המידע הסטטיסטי שנאסף בקרן, לרבות לגבי הרגלי השימוש של המשתמשים.
  • סימון ה-V בתיבה המיועדת לכך, כמו גם המשך השימוש שלכם באתר כמשתמשים רשומים והסכמתכם לכללי מדיניות זו מהווים הסכמה לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב-1982. שימו לב כי בכפוף להוראות הדין, בכל עת תוכלו לבחור לחדול מלקבל הודעות דברי פרסומת כאמור ע"י מחיקת פרטיכם מרשימת הדיוור של האתר, זאת באמצעות לחיצה על קישור "הסרה" באחת מתכתובות האימייל שהגיעו אליכם מהקרן או באמצעות פנייה בבקשה להסרה מרשימת התפוצה לכתובת האימייל Foundation@edrf.org.il.
  • הקרן תשתמש במידע הסטטיסטי שנאסף ונאגר אצלה לצרכיה הפנימיים, השיווקיים או המסחריים, לרבות על מנת לדאוג לתפעול ושיפור האתר ופיתוחו. לשם כך, עשויה הקרן להסתייע בצדדים שלישיים לצורך איסוף וניתוח המידע הסטטיסטי והאנונימי כדי ללמוד על הרגלי השימוש שלכם ושל יתר משתמשי האתר.
  • הקרן תשתמש במידע שמסרת או במידע שנאסף אצלה, לכל מטרה אחרת בקשר עם אספקת השירותים, לרבות כל מטרה המפורטת במדיניות זו ו/או בסעיפים אחרים בתנאי השימוש.
  • כל השימוש במידע האישי והסטטיסטי המוזכר לעיל, חל גם על מסירת המידע האישי ו/או הסטטיסטי על ידי הקרן לתאגידים הקשורים לקרן ובעלי השליטה בה, לרבות חברות אם, חברות בת וחברות שבשליטתן.
 3. מסירת מידע לצד שלישי
  • הקרן לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי והמידע הסטטיסטי שנאסף עליכם באתר אלא באחד המקרים המפורטים להלן:
   • אם הקרן ביקשה את רשותכם, ואתם נתתם את הסכמתכם המפורשת לכך;
   • אם מסירת המידע האישי הינה לשלוחים של הקרן ו/או לפועלים מטעמה, והיא במידה הנדרשת והחיונית לצורך אספקת השירותים ו/או תפעול האתר;
   • לתאגידים הקשורים לקרן ובעלי השליטה בה, לרבות חברות אם, חברות בת וחברות שבשליטתן.
   • כדי לזהות, למנוע או לטפל בבעיות אבטחה או בעיות טכניות וכן במצבים שבהם נעשה שימוש באתר על ידי מי שנחזה כי אינו מורשה להשתמש בשירותים וזאת כדי למנוע הונאות והתחזות.
   • על מנת למלא אחר כל דין, לרבות בתגובה להליך משפטי, צו גילוי או בקשה של בית משפט או כל ערכאה מוסמכת או רשות אחרת, המורה לקרן למסור את פרטיך או המידע האישי אודותיך לידי בית המשפט או הערכאה או הרשות האחרת או לידי צד שלישי כלשהו;
   • במקרה של מחלוקת משפטית בינכם לבין הקרן שתחייב את חשיפת פרטיכם;
   • אם תבצעו באתר פעולה אשר לדעת הקרן עומדות בניגוד לדין או בניגוד לתנאי השימוש; או
   • אם הקרן תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר או תמכור את פעילות האתר ו/או תעביר בכל דרך שהיא את האתר, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, בתמורה או שלא בתמורה, בין אם בדרך של המחאת זכויות ובין אם בדרך של מתן רישיון או רישיון-משנה – וכן במקרה שהקרן תתמזג עם גוף אחר ו/או תימכר לגוף אחר ו/או או תמזג את פעילותה ו/או את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שצד שלישי זה יהיה מחויב למלא אחר כללי תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות.
  • הקרן עשויה להעביר מידע סטטיסטי, בתמורה או שלא בתמורה, לצדדים שלישיים המצויים עמה בקשרים עסקיים או אחרים, לרבות חברות העוסקות בניתוח מידע סטטיסטי אנונימי כאמור לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, או לצרכים אחרים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של הקרן.
 4. עוגיות (Cookies) ואחסון מקומי
  • במהלך השימוש באתר, הקרן ו/או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ'עוגיות' (Cookies, Flash או טכנולוגיות דומות אחרות). טכנולוגיות אלו מבצעות איחסון מידע מסוים במכשיר הנייד ו/או במחשב של המשתמש/ת, המאפשר לקרן להפעיל מאפיינים מסוימים באתר באופן אוטומטי, ומשפרת את חווית השימוש של המשתמשים באתר. בין היתר, הקרן נעזרת בעוגיות על מנת לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות לאתר.
  • מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים לחסום קבלה של עוגיות, למחוק עוגיות ממכשיר המשתמש/ת ו/או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי אם המשתמש/ת אשר יבקש/תבקש לעשות כן, או יבקש/תבקש לשנות את המאפיינים של Flash, עשוי/ה לחוות מגבלות מסוימות בחוויות השימוש המקוונת באתר.
 5. זכות עיון במידע
  • הקרן רשאית לאפשר לכם לעיין במידע האישי אשר נצבר עליכם במאגר המידע של הקרן. לפני שנתיר לכם לעיין ו/או לעדכן ו/או למחוק את המידע האישי אשר נצבר עליכם, עלינו לאמת את זהותכם, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. אימות הזהות עשוי לכלול, בין היתר, שאלות על כתובת הדואר האלקטרוני שלך, קוד אימות שישלח למספר הטלפון שלך ושאלות נוספות המבוססות על השימוש שלך באתר, לרבות משובים שהעלית לאתר (להלן: "הליך הזיהוי"). לאחר שנקבל בקשה לעיון במידע, נפעל על מנת לספק לכם את המידע המבוקש בתוך זמן סביר. אם מצאתם כי המידע הינו שגוי או שאינו מעודכן, הינכם רשאים לפנות לקרן על-מנת לתקן ו/או לעדכן את המידע ו/או אם ברצונכם למחוק את המידע האישי אודותיכם ממאגר המידע של הקרן, בכתובת הדואר האלקטרוני הבאה:Foundation@edrf.org.il. לתשומת לבכם כי מחיקת המידע האישי כאמור עלולה למנוע מהקרן לספק לכם את השירותים ו/או המוצרים באתר, כולם או חלקם. במידה ותבקש/י מהקרן למחוק את המידע האישי לגביכם, הקרן שומרת לעצמה את הזכות, והנכם מאשרים לקרן בזאת, להפוך את המידע האישי למידע סטטיסטי, שלא יאפשר זיהוי שלכם.
  • בנוסף, אם המידע שבמאגרי המפעילה משמש לצורך פניה אישית אליכם, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתם זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. המפעילה תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליכם בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לקרן לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר אצל המפעילה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה המפעילה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיו זכאים לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לקרן לפעול כאמור.
 6. אבטחת מידע
  • הקרן מיישמת ובאתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. לתשומת לבכם כי מערכות ונהלים אלה אומנם מקטינים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למערכות המחשוב של הקרן ולשרתיה, אולם הם אינם מספקים בטחון מוחלט מפני פריצה ו/או גישה לא מורשית כאמור. לאור האמור, הקרן אינה מתחייבת כי שירותיה יהיו חסינים לחלוטין מפני חדירה או גישה לא מורשית למידע המאוחסן על גבי מערכות המחשוב של הקרן. כמו כן, עליכם לשמור על שם המשתמש/ת וסיסמת הגישה לאתר, ולהימנע מלחשוף אותם לכל אדם אחר.
  • לשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנו אלינו בכתובת Foundation@edrf.org.il.
 7. שינויים במדיניות הפרטיות

הקרן רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות ללא מסירת הודעה מוקדמת או צורך בקבלת אישור המשתמש. על אף האמור, ככל ויבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, לרבות בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר הבית.