פסיפס הזהויות המרכיב את ישראל הוא הזדמנות לכינונה של חברה שוויונית, מגוונת ומשתפת

פסיפס הזהויות המרכיב את ישראל הוא הזדמנות לכינונה של חברה שוויונית, מגוונת ומשתפת

פסיפס הזהויות המרכיב את ישראל הוא הזדמנות לכינונה של חברה שוויונית, מגוונת ומשתפת

חברה אחת, מגוון של קהילות

קרן אדמונד דה רוטשילד חרטה על דגלה חזון של חברה ישראלית מגובשת ומשתפת, המורכבת מפסיפס של זהויות שונות המעשירות זו את זו ופועלות מתוך כבוד, אחריות וערבות הדדית זו כלפי זו. תנאי הכרחי להגשמת חזון זה הוא צמצום הפערים החברתיים ומתן הזדמנות שווה לכל אדם להצליח על פי דרכו, תוך מימוש תרבותו, האידיאולוגיה שלו וצרכיו.

הקרן רואה בהשכלה גבוהה קרש קפיצה חיוני לשוויון הזדמנויות ולצמצום פערים חברתיים, ולפיכך היא משקיעה משאבים רבים הן בהנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות מודרות והן בטיפוח מצוינות בקרב אוכלוסיות אלה, לצד פיתוח הידע וקידום המחקר בתחומים אלה.

את מאמציה ממקדת הקרן בטיפוח צעירים, בעיקר מן הפריפריה החברתית-גיאוגרפית, במטרה לסייע להם לפתח תפיסות חברתיות ולהשתלב בעמדות השפעה בחברה הישראלית.

עשרות אלפי צעירים וילדים, יהודים וערבים, דתיים וחילוניים, ילידי הארץ ועולים חדשים, זכו לרכוש השכלה גבוהה, להצטיין ולהוביל תהליכים משמעותיים של שינוי חברתי באמצעות מגוון רחב של תוכניות שבהן תמכה הקרן.
אחת מאוכלוסייה היעד של הקרן היא החברה הערבית, המונה כ-20.7% מכלל אזרחי מדינת ישראל, ובינה לבין האוכלוסייה היהודית קיימים פערים משמעותיים במגוון תחומים.

השכלה ותעסוקה בחברה הערבית

תמונת מצב: תת-הייצוג של הערבים באקדמיה ובמגזר העסקי הולך ועולה ככל שמתקדמים במדרג התארים והתפקידים

השכלה גבוהה

20.9%
מכלל אזרחי מדינת ישראל הם ערבים
26%
מקבוצת הגיל הרלוונטית להשכלה גבוהה הם ערבים
17%
ערבים לומדים במוסדות להשכלה גבוהה

תעסוקה

60.1%
מקרב הגברים הערבים עובדים
24.8%
מקרב הנשים הערביות עובדות
8%
הוא שיעור תרומתם של העובדים הערבים לתמ"ג
5%
מסך עובדי המגזר העסקי הם מהחברה הערבית
0.03%
מכלל המנהלים במגזר העסקי הם ערבים
*מחקר בהובלת מיזם קולקטיב אימפקט: "מצב תעסוקת החברה הערבית במגזר הפרטי בישראל- צילום מצב קיים, איתור הזדמנויות, חסמים, ובניית מודלים לשינוי". 2015
**המועצה להשלכה גבוהה (2018).
***הלמ”ס (2018).

הקרן בחברה הערבית

בתוכניות הקרן משתתפים כיום למעלה מ-1,500 צעירים מהחברה הערבית - מבני נוער ועד דוקטורנטיות - המונים יותר מ- 30% מכלל משתתפי תוכניות הקרן.

התוכניות פועלות לפי שלוש מתכונות אסטרטגיות:

1. תוכניות ייעודיות למשתתפים מהחברה הערבית בלבד, ובהן:
תוכנית המועדונים העסקיים בשיתוף עם עמותת קו משווה, המספקת הכשרה והשמה של אקדמאים
ערבים בתעסוקה הולמת בתחומים הסובלים מתת-ייצוג בתעסוקה, כמו תחומי הכלכלה, המשפט והביוטק.
תוכנית המנטורינג, ובה מהנדסים מתעשיית ההייטק מלווים סטודנטים למדעי המחשב ולמערכות מידע
בתקופת לימודיהם. עם סיום הלימודים מסייעת התוכנית לבוגרים בהשמה בתעסוקה הולמת.

2. תוכניות המתמודדות עם אתגרים זהים, בחברה הערבית ובחברה היהודית:
שתי תוכניות דומות במתכונתן, הפועלות בשיתוף עם עמותת אלומה, אך מספקות מענה ייחודי לצרכיה של
כל קהילה:
תוכנית הישגים (תוכנית לאומית) להנגשת השכלה גבוהה בקרב אוכלוסיות פריפריאליות.
תוכנית רואד להנגשת השכלה גבוהה בחברה הערבית.

3. תוכניות כלליות של הקרן, שבהן לוקחים חלק לפחות 20% משתתפים מהחברה הערבית.
תוכניות אלה מספקות מענה ייחודי לצרכים הייחודיים שמעלים המשתתפים מהחברה הערבית.
תוכנית "מזנקים ביחד", לקידום יזמים צעירים.
תוכנית "שגרירי רוטשילד", לקידום מנהיגות בקרב סטודנטים.

 

הקרן בחברה הערבית במספרים

30%
30%
מהמשתתפים
בתוכניות הקרן
הם מהחברה הערבית
1500
1500
צעירים מהחברה הערבית,
משתתפים בתוכניות הקרן
82%
82%
מבוגרי תוכנית המועדונים
העסקיים השתלבו בתעסוקה
הולמת
60
60
מבוגרי תוכנית המנטורינג
השתלבו בתעסוקה הולמת
* נכון לדצמבר 2017

קרן אדמונד דה רוטשילד בחברה הערבית