תנאי שימוש

תנאי שימוש אתר קרן אדמונד דה רוטשילד

תאריך עדכון אחרון: 31 בינואר, 2019

 1. כללי
  • קרן אדמונד בנימין דה רוטשילד בע"מ שכתובתה שדרות רוטשילד 104, תל אביב ו/או מי מטעמה (ביחד להלן: "הקרן" או "מפעילת האתר") הינה מקימה ומפעילה אתר זה, שכתובתו org.il (להלן: "האתר"), לצורכי ידע אישי, השכלה ותקשורת.
  • אנא קראו תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תנאי שימוש אלה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידכם, המשתמשים באתר, והנם הסכם משפטי מחייב בינכם (או מי שעושה שימוש באתר מטעמכם) לבין הקרן (להלן: "תנאי השימוש") והשימוש בתכניו של האתר מעידה על הסכמתכם ואישורכם, ללא כל הגבלה או הסתייגות, לאמור בתנאי שימוש אלו. השימוש באתר כפוף גם להוראות כל דין.
  • שימוש בלשון רבים בתנאי שימוש אלה הינו מטעמי נוחיות בלבד, ולפי העניין יש לקרוא את האמור בלשון יחיד.
  • הקרן שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תנאי שימוש אלו בכל עת שתמצא לנכון על פי שיקול דעתה הבלעדי, וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי בתנאי השימוש יחל בתוך 7 ימים מיום הפרסום באתר. במקרה של שינוי מהותי בתנאי השימוש תדאג הקרן לפרסם עדכון מתאים למשתמשי האתר.
 2. מטרות האתר

הקרן מחזיקה אתר זה לצורכי ידע אישי, השכלה ותקשורת כאמור, כשירות לקהילת הגולשים. האתר תוכנן לספק מידע כללי על הקרן ופעולותיה. המידע שמסופק לא נועד על מנת לתת יעוץ כלשהו, בתחומי השקעה או בתחומים אחרים, או לספק הנחיות מדויקות באשר לפעילותה של הקרן ו/או ולדרישות המתחייבות ממערכות יחסים חוזיות או אחרות שיש לכם עם הקרן, ככל שיש. האתר עשוי לכלול מעת לעת פונקציות נוספות, כגון שליחת מידע למוסדות הקרן.

 1. קניין רוחני
  • האתר כולל תכנים כתובים, ויזואליים או אחרים אשר מקורם בקרן ו/או בצדדים שלישיים אשר העניקו לקרן זכות שימוש בו, לרבות פרסומו באתר. תכנים אלו הנם רכושה הבלעדי של הקרן (או של צדדים שלישיים כאמור שנתנו הרשאתם לקרן) ואין להעתיק, להעביר ו/או לפרסם את התוכן בשום צורה שהיא ו/או לעשות בו כל שימוש מסחרי ו/או שימוש שאינו שימוש אישי העולה בקנה אחד עם מטרות האתר ועם תנאי השימוש ללא קבלת אישור הקרן מראש ובכתב.
  • כל זכויות היוצרים בין אם רשומות אם לא רשומות, לרבות הפטנטים, ידע, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש בתכנים ובמידע האמור בסעיף הקודם לעיל וכן, במידע הסטטיסטי (כהגדרתו במדיניות הפרטיות), לרבות זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים לקרן (או למי מטעמה שלה הקנתה הקרן זכות שימוש בו) ואין לעשות בהם שימוש כלשהו ללא רשותה של הקרן מראש ובכתב, לרבות העתקה, פרסום, הצגה בפומבי, מסירה לצד שלישי של עמודי האתר ו/או המידע, בחלקם או במלואם, לרבות שימוש מסחרי. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, אין לראות במידע ובשירותים המסופקים על יד הקרן באמצעות האתר כמקנים רישיון או זכות מכל סוג שהוא בקניין הרוחני של הקרן (או של צדדים שלישיים).
  • למען הסר ספק יובהר כי, זכויות היוצרים ברעיון העומד בייסוד האתר, עיצובו, סימניו המסחריים וכן בכל פעולה אחרת באתר הייחודית והבלעדית הקרן, שמורים לקרן.
  • בקשר לתכנים שהעלתם לאתר (לרבות תגובות וכו') הנכם מקנים לקרן רשיון עולמי, ללא תמורה, בלתי הדיר, בלתי מוגבל, לרבות ליצירת רשיון משנה, לפרסם, להמחיז או לבצע כל פעולה אחרת בהתאם לפונקציונליות של האתר.
 2. תכנים באתר קרן אדמונד דה רוטשילד
  • משתמש המעוניין לפרסם ולהעלות תכנים באתר יעשה זאת על בסיס חוויותיו האישיות והסובייקטיביות בלבד. יש להימנע מלכלול מידע אשר קיבלת ו/או שמעת מאנשים אחרים, פורומים, שמועות, ציטוטים או כל מקור אחר. אתם המשתמשים תהיו אחראים באופן בלעדי לתכנים שהועלו על-ידכם.
  • שקיפות וחופש הביטוי הוא מאבני היסוד של הקרן והאתר אולם על מנת לשמור על קהילה מכובדת ומכבדת, כמו גם לשמור על חוקי מדינת ישראל, בעת העלאת תוכן לאתר הנכם מתחייבים להימנע מלהעלות תכנים בלתי חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי חוקיות ומתבקשים להימנע מלהעלות: (1) תוכן פוגעני הכולל גסויות, גזענות, אפלייה, דברי שטנה, שיימיניג, איומים, לשון הרע והוצאת דיבה; (2) תכנים הפוגעים בפרטיותו של אדם אחר; (3) תכנים אשר העלאתם מפרה זכויות קניין רוחני של אחר; (5) תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו; (6) ו/או תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.
  • הקרן שומרת לעצמה את מלוא הזכות להסיר או לערוך תוכן בחלקו או במלואו אשר יפר את הוראות סעיף 3 ולחסום משתמש לפי ראות עיניה ועל-פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקום בו לא עמד בתנאי השימוש בכלל, והכל ללא הודעה מוקדמת.
  • אנו נפרסם באתר אך ורק תכנים אשר נכתבו על-ידי משתמשים שהנם בני 18 ומעלה.
 3. היעדר אחריות הקרן
  • השימוש באתר ובתכנים ניתן כמות שהוא (As is) בהתאם להחלטת הקרן או מפעילת האתר, ולא תהיה לכם כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הקרן בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר, ייעשה על אחריותכם הבלעדית והמלאה. הקרן אינה מביעה דעתה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים.
  • לפיכך, בהתאם לאמור לעיל הקרן אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות:
   • ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר, בלוח המודעות ו/או באתרים מקושרים (לרבות בנוגע לתכנים הנמסרים לפרסום) ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר;
   • ביחס לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עוגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לכם, לרכושכם או לכל צד שלישי בשל צפייה או שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (download);
   • וביחס לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, לרבות לתוכן משתמשים שהועלה על-ידם (למשל במסגרת תגובות גולשים, פורומים או צ'טים) או אתרים המופיעים באתר באמצעות קישור (Link).
 1. שינויים באתר

הקרן תהיה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך ומכל סיבה שהיא, לשנות או למחוק את האתר (כולו או חלקו) ו/או להטיל חיובים עבור גישה לחלק או לכל החלקים באתר – והכל עם או בלי הודעה מראש; כמו כן, הקרן תהיה רשאית בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, בכל עת, בכל דרך ומכל סיבה שהיא לחסום את הגישה לאתר (בחלקו או במלואו) /או לאפשר גישה לאזורים מסוימים באתר למשתמשים רשומים בלבד. הקרן לא תהא אחראית כלפיכם ו/או כלפי כל צד שלישי בגין כל שינוי או הורדה (מלאה או חלקית) של האתר כאמור. ככל שהנכם מתנגדים לשינויים שבוצעו על ידי הקרן או לזכותה לבצע שינויים כאמור, הנכם מתבקשים להימנע מלעשות כל שימוש באתר. עצם שימושכם באתר לאחר ביצוע השינויים כאמור, יעיד על קבלתכם והסכמתכם לשינויים.

 1. פרטיות המידע
  • הנתונים שתמסרו בעת ההרשמה לאתר וכן כל תוכן שיועלה על-ידכם לאתר כאמור, יישמרו במאגר המידע של האתר. שימוש הקרן במידע האישי שלכם יהיה בכפוף למדיניות הפרטיות של הקרן.
  • הקרן שומרת לעצמה את הזכות לנקוט כל פעולה כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, כדי להבטיח את אבטחת המידע של האתר, לרבות וללא הגבלה, בקשת פרטים נוספים.
 2. שיפוי

המשתמש ו/או כותב ו/או שולח ההודעות ללוח המודעות ו/או המפרסם בכל צורה או דרך שהיא באתר ו/או המשתמש או המופיע באתר באמצעות קישור (Link), מסכים בזאת ומתחייב לשפות את הקרן בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיה על ידי צד ג' עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בתנאי שימוש אלה או ביצוע כל פעולה אחרת בניגוד לדין בקשר עם האתר ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג' כלשהו, באשר למידע והתכנים שנערכו על ידו ו/או הקיימים באתר בכל אופן שהוא.

 1. סמכות שיפוט וברירת הדין

סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האתר, הקרן, ו/או תנאי השימוש, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב, ישראל. הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האתר הנו הדין הישראלי בלבד.

 

 1. פניות בקשר לאתר

בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האתר ותנאי השימוש לרבות מדיניות הפרטיות, תוכל/י לפנות אלינו באמצעות כתובת הדוא"ל foundation@edrf.org.il.